תנאי שימוש באתר האינטרנט

 


ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של אימפקט פיתוח נכסים בע"מ, ח.פ. 511811770, הידועה בשם המסחרי "רי/מקס ישראל" (להלן: "האתר", "החברה", בהתאמה). השימוש באתר, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. כמו כן, בכפוף להוראות כל דין, לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיוצא באלו). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, לגברים ולנשים כאחד.


השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש בתכני האתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכני האתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של החברה לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ו/או להשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיוצא באלו, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

חל איסור מוחלט לסלף את החומר המתפרסם באתר זה, להציגו בדרך מטעה, לפגוע בו, לשנותו או לבצע כל פעולה שיש בה הפחתה לערכו, ו/או שעלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

אין לקשר את האתר לכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים ו/או בוטים ו/או פוגעניים ו/או תכנים המעודדים לגזענות ו/או להפליה פסולה ו/או לאלימות, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על-ידך ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך. 

במקרה בו תימצא טעות ביחס לנתונים או למידע המופיעים באתר, הדבר לא יטיל כל חובה או אחריות על החברה ו/או מי מטעמה. כמו כן, כל הסתמכות על הנתונים או המידע המופיעים באתר הנה על אחריותך הבלעדית בלבד.

שירותים הטעונים רישום ו/או מסירת פרטים אישיים

באתר אפשר ותמצא שירותים הטעונים הרשמה ו/או מסירת פרטים אישיים. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה ו/או מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.

בעת ההרשמה לשירות וכן בעת יצירת קשר תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, ת.ז., מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך.

הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות וכן בעת יצירת קשר באמצעות טופס יצירת הקשר, יישמרו במאגר המידע שבבעלות החברה. אין על המשתמש חובה על-פי חוק למסור את המידע, והדבר תלוי ברצונו והסכמתו אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. המידע שיימסר לרי/מקס ישראל לא יועבר לאף גורם אחר שאינו קשור לרי/מקס ישראל, וישמש אותנו רק לצורך שליחת מידע בנוגע לקורסים ו/או לתחום הנדל"ן ו/או לתחום תיווך הנדל"ן ו/או פרסומים שונים של רי/מקס ישראל.

מסירת הפרטים מהווה הסכמה מטעם המשתמש לשמירת המידע במאגר המידע של החברה ולקבלת דיוור ישיר ודברי פרסומת כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושירותים), תשמ"ב – 1982, בכל אמצעי התקשורת והמדיה, לרבות לטלפון הנייד ולכתובת הדוא"ל של המשתמש.
על משתמש שיהיה מעוניין בהסרת פרטיו האישיים ממאגר המידע של החברה או בהגבלת השימוש בהם לפנות בכתב אל מנהל האתר בכתובת:      [email protected].

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו, ובפרט פרטי הנכסים ותמונות הנכסים המוצעים למכירה, הינם של החברה, או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בהם.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לשדר, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על-ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה, או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על-ידי החברה לתכנים שהוזנו לאתר.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על-ידך.

שינויים באתר והפסקת השירות

החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיוצ''ב. לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים תחזיק החברה את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף, ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

סמכות שיפוט

הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית-המשפט המוסמך בעיר ירושלים בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור או לגרוע מן הסעדים הניתנים על-פי הוראות כל דין, החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד-צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים באתר, בלי שיינקטו כנגדה כל סעדים.


למען הסר ספק, השימוש באתר ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.​