About RE/MAX

הצהרת נגישות 

אנו רואים חשיבות רבה בהנגשת אתרנו ושירותיו לכלל שכבות האוכלוסייה, ובפרט ביחס לציבור הגולשים בעלי המוגבלויות.

בהתאם לכך, השקענו באתרנו מאמצים ומשאבים רבים, לשם הנגשת שירותיו והמידע המצוי בו לציבור בעלי המוגבלויות, בין היתר באמצעות סרגל הנגישות של חברת נגיש בקליק בע"מ (להלן: "החברה"), והכל בהתאם להוראות המפורטות בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013, לדרישות התקן הישראלי מס' 5568 ("קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט") לרמה AA, וזאת בהתאם לדרישות הנגישות שהוגדרו תחת קונסורציום הרשת הכלל-עולמית W3C (WCAG מהדורה 2.1) (בכפוף לשינויים והתוספות על-פי דרישות התקן הישראלי).

סרגל הנגישות המוטמע באתרנו, כפוף לתנאי השימוש של החברה.

הנגשת האתר מותאמת למרבית הדפדפנים המובילים כגון:

 • Opera
 • Chrome
 • Firefox
 • Safari

אפשרויות סרגל הנגישות וגלישה באתר

להלן חלק מן האפשרויות אותן מציע סרגל הנגישות לשם ביצוע התאמות אישיות שונות לנוחות המשתמש:

 • ניווט באמצעות מקלדת;
 • שינוי ניגודיות;
 • שינוי הגופן;
 • שינוי צבע הסמן של העכבר והגדלתו;
 • התאמת האתר לעיוורי צבעים;
 • הדגשת קישורים.

נגישות כיתות הלימוד בבית הספר לנדל"ן של רי/מקס ישראל ובמשרדי רי/מקס ישראל בשוהם

כיתות הלימוד בבית הספר לנדל"ן של רי/מקס ישראל ומשרדי רי/מקס ישראל בשוהם (להלן: "הכיתות והמשרדים") מונגשים לציבור בעלי המוגבלויות. יובהר כי התאמות הנגישות בין היתר כוללות:

 • מערכות עזר לשמיעה;
 • כיסאות נגישים;
 • שילוט נגיש בהתאם להנחיות הדין.

 

פניות בנושא האתר, הכיתות והמשרדים

למען הסר ספק יובהר בזאת, כי חרף המאמצים הרבים אשר אנו משקיעים בהנגשת ותחזוקת אתרנו, ייתכן ויתגלו חלקים באתר אשר טרם הונגשו ו/או אשר אין באפשרותנו להנגיש וכן תקלות טכניות שונות. במידה ונתקלתם בקשיים בגלישה באתרנו, וכן בכל שאלה אחרת הקשורה בכך או ביחס להנגשה בכיתות ובמשרדים, ניתן לפנות אלינו בכתובת הדוא"ל ו/או בטלפון המפורטים להלן:

 רכז הנגישות, מר ניצן רסקין ([email protected], 03-9722333).